Projekt drogi klasy Z

Drogi Stopień I, semestr 4

Projektowanym przeze mnie odcinkiem była jednojezdniową dwupasmową droga klasy Z o przekroju szlakowym położona na terenie Gminy Zielonki. Długość drogi wynosiła 3 547 mb. Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR4, a grunty w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe z zastosowaniem obustronnych rowów. W wykopie zaprojektowano drenaż obniżający poziom wód gruntowych. Dodatkowo całość ograniczono geosyntetykiem separacyjna-filtrującym.

Odcinek przecinał się z drogą klasy L, gdzie zostało zaproponowane małe rondo o promieniu zewnętrznym 30 m.

Wykorzystane normy:

  • Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.)
  • Instrukcja Projektowania Małych Rond, GDDP

Użyte programy:

  • Autodesk Autocad

Rzut wybranego odcinka