Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w halach stalowych na ich charakterystyki dynamiczne

Konstrukcje stalowe, Dynamika Stopień I, semestr 5

Celem mojej pracy dyplomowej było zbadanie zmiany charakterystyk dynamicznych w halach stalowych dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Do analizy przyjąłem trzy warianty tej samej hali stalowej, które wymiarowałem na zajęciach Konstrukcje Stalowe. Moja praca polegała na zamodelowaniu w programie Robot Structural Analysis Professional  trzech wariantów - każdy w postaci jednego dźwigara głównego. Po sprawdzeniu warunków na nośność, modele poddałem analizie dynamicznej wyznaczając tym samym częstości drgań własnych oraz postacie drgań. Następnie wyniki zostały zestawione i zinterpretowane.

Oto fragment wniosków zawartych w pracy:

 

Jeżeli w projektowaniu obiektu halowego wynikła konieczność analizy dynamicznej konstrukcji to projektant powinien mieć świadomość, że wybór rozwiązanie konstrukcyjne może zmienić diametralnie charakterystyki dynamiczne, tak jak to demonstrują różnice w wariacie 1 i 3. Inna sytuacja może wyniknąć, gdy na przykład hala przemysłowa narażona jest na zjawisko rezonansu od maszyn w niej znajdujących się. Wtedy projektant może operować częstościami drgań własnych konstrukcji w niewielkim stopniu zmieniając obudowę lub elementy drugorzędne, aby zmienić masę całego układu, tak jak obrazują to różnice między wariantami 1 i 2.

Wykorzystane normy:

  • PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
  • PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

Użyte programy:

  • Autodesk Autocad
  • Autodesk Robot Structural Analysis Professional